P R O V O Z N Í    ř á d

 

Vnitřní návštěvní řád plaveckého areálu ve Volarech

Správa sportovních zařízení Volary

Mlýnská 334

384 51 Volary

 

zřizovatel :

Město Volary

Náměstí 25

384 51 Volary

 

Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit.

Při neukázněném chování návštěvníků a nedodržování návštěvního řádu bude návštěvník vykázán z celého objektu plaveckého areálu bez nároku na vrácení peněz.

 

Vstup do prostoru plaveckého bazénu

 

1.       Denní rozvrh provozu plaveckého bazénu je zveřejněn u hlavního vchodu do bazénu, na pokladně. Změny jsou vyhrazeny.

2.       Vstup do plaveckého bazénu je dovolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně.

3.       Prodej vstupenek začíná otevřením plaveckého bazénu a končí 75 minut před jeho uzavřením

                   / nejdéle 60 minut před jeho uzavřením /.

4.        Ceny vstupného jsou zveřejněny ve vstupní hale.

5.       Zakoupením vstupenky se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu.

6.       Dětem mladším 10-ti let je návštěva plaveckého bazénu dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

7.       Na základě vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénů, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze 

          v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

8.       Při plném obsazení bazénu přeruší pokladna prodej vstupenek do doby, než se bazén uvolní.

9.       Okamžitá návštěvnost vodní plochy plaveckého bazénu je 60 návštěvníků.

 

 

Provozní a hygienické pokyny pro návštěvníky

 

1.       Každý návštěvník plaveckého bazénu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědní za vytvoření

          bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.

2.       Doba pobytu začíná zakoupením vstupenky a vydáním klíčku od skříňky proti záloze 50,- Kč a končí odchodem ze šatny a odevzdáním klíčku proti vrácení zálohy.

3.       Překročí-li návštěvník dobu určenou pro pobyt o více než 10 minut, je povinen doplatit vstupné dle platného ceníku.

4.       Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli osprchovat, osušit a obléci.

5.       Doba pobytu návštěvníků v plaveckém bazénu je určena počtem hodin, na něž návštěvník zaplatil hodinové vstupné, které běží od okamžiku zakoupení

          vstupenky a zahrnuje i dobu převlékání a sprchování návštěvníka.

6.       Návštěvník je povinen zout si obuv na stanoveném místě a uložit s ostatními věcmi v šatní skříňce.

7.       Klenoty, peníze a jiné cennosti je návštěvník povinen uložit v trezoru. Za vnesené věci uložené mimo výše určená místa provozovatel nezodpovídá.

8.       Případnou ztrátu musí návštěvník okamžitě hlásit v pokladně.

9.       Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně, kde budou zapsány do knihy nálezů. Nevyzvednuté nálezy jsou po sezoně likvidovány.

10.     Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se umýt mýdlem bez plavek v prostorách sprch. Důrazně všechny žádáme 

          aby se nemyli mýdlem v plavkách z těchto důvodů :

                   a) mytí nemůže být důkladné a dostatečné

                   b) mýdlo se sráží v plavkách a velmi znečišťuje vodu v bazénu

11.     Návštěvník musí mít čisté plavky. V trenýrkách či jiném spodním prádle, plážových plavkách s volnými dlouhými nohavicemi a kovovými doplňky 

           je zásadně vstup do bazénu zakázán.

12.      Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách 

           a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní

           neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu, ani za úrazy způsobené jinými návštěvníky.

13.      Návštěvníci jsou povinni šetřit vybavení plaveckého bazénu, šetřit vodou a energiemi.

14.      Při plavání je nutno dodržovat případné rozdělení bazénu na část vyhrazenou neorganizovaným návštěvníkům a část pronajatou zájmovým 

           organizacím neb vyhrazenou kondičnímu plavání.

15.      Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů plavčíka, který určuje režim provozu.

16.      Svévolné skákání do bazénu po celém obvodu je zakázáno. Skákat se může pouze za dozoru plavčíka a v prostoru plavčíkem vyhrazeném.

17.      Dětský bazén mohou užívat pouze děti do 5-ti let věku za dohledu osoby starší 18-ti let.

 

 

Zakázané činnosti v prostorách plaveckého bazénu

 

- Vcházet v obuvi do prostor šaten a bazénu

- Vstupovat na plavecký bazén v civilním oděvu

- Vstupovat do prostor vyhrazených pouze pracovníkům plaveckého bazénu

- Plivat na podlahy a do vody, vyplachovat si ve vodě nos a ústa. Přísně zakázáno je močit do bazénu do vody.

- V krytých prostorách je zakázáno kouřit, pít alkohol, brát s sebou skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění   

- Vodit či vnášet do plaveckého bazénu psy a jiná zvířata.

- Jíst a pít jinde než ve vstupní hale a vstupovat do bazénu se žvýkačkou.

- Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí bez plavek mýdlem

- Křičet, běhat, potápět jiné návštěvníky či je srážet do vody, úmyslně na ně stříkat, strkat je do vody a jakkoliv je obtěžovat a narušovat pořádek provozu.

- Chovat se v rozporu se zásadami slušnosti, mravnosti a bezpečnosti.

- Bezdůvodně volat o pomoc a používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci

                                - Je zakázáno holit se, provádět manikúru nebo pedikúru, čistit si chrup, prát prádlo !!!

 

Startovní bloky

- zákaz vstupu na 1 startovní blok dvěma osobám současně

- startovní bloky smí užívat výhradně plavci

- startovní bloky nejsou určeny k akrobatickým skokům (salto apod.)

- vystupovat z plaveckého bazénu pouze v místech tomu určených (nerezové žebříky)

- startovní bloky smí využívat osoby do 100 kg

- před startem se ujistit, že prostor dopadu je volný

- po startu odplavat a umožnit přístup dalším

- zakázáno skákat ze startovního bloku pozadu (čelem vzad)

- při skocích ze startovacích bloků nepoužívat žádné předměty (např. kruhy, plavecké destičky)

- zákaz sedání na startovní bloky

Whirpool

- kapacita max. 14 osob

- pamatujte, že prodloužený pobyt ve vířivém bazénu může způsobit Hyperthermii a není vhodný pro osoby s jakoukoli srdeční chorobou,

  pro osoby s příliš vysokým, nebo nízkým tlakem, pro diabetiky. Je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem.

 

Dětský bazén

- pro děti do 5 let a to vždy pod dohledem dospělé osoby

- vodní atrakce – vodní ježek a skluzavka

Vodní ježek

- zakázáno sedat si a lézt na ježka

- zakázáno ucpávat otvory ježka

 

Skluzavka dětská

- jízda na skluzavce je možná jen v době jeho provozu, tj., když jeho korytem protéká voda a je napuštěn dojezdový bazén

- vodní skluzavku smějí používat děti ve věku od 3 do 5 let, a to vždy pod dohledem dospělé osoby

- takto atrakce není určena pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost 

  či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání,

- při vstupu na skluzavku nejez, nepij a nežvýkej,

- nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti,

- je zakázáno zdržovat se v prostoru schodiště a nástupní plošiny,

- je zakázáno přelézat bočnice na nástupním schodišti a zavěšovat se na bočnice,

- děti se před nástupem na laminátovou skluzavku (tj. na schodišti a nástupní plošině) nesmějí strkat a shazovat se navzájem dolů,

- zákaz lezení po skluzavce proti směru jízdy (tj. od dojezdu k nástupu),

- děti jezdí na skluzavce jednotlivě, ve žlabu nesmí jezdit souběžně více dětí,

- max. hmotnost dítěte používajícího skluzavku je 50 kg,

- během jízdy se zakazuje stoupat a chytat se okraje dráhy,

- děti nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty (šperky, zipy, cvočky, patenty apod),

- pod dopadu do vody musí dítě ihned opustit dojezdový prostor,

- místo dojezdu neslouží k plavání ani ke vstupu do skluzavky, je zakázáno zdržovat se ve vymezeném prostoru dopadu skluzavky.

- povinnost obsluhy je zabránit střetu návštěvníků hlavně v prostoru dojezdu,

- vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li koryto ostřikováno vodou a je-li napuštěn dětský bazén, který slouží k dojezdu 

  (v opačném případě hrozí úraz/popálení od atrakce),

- děti smí jezdit vsedě nohama dopředu,

- v korytě je zakázáno jezdit v kleče, ve stoje, nebo hlavou dolů,

- je zakázáno v korytě brzdit nebo zastavovat, sedat si nebo vstávat a bránit tak v provozu ostatním návštěvníkům,

- v korytě je zakázáno se stavět, houpat a nahýbat se přes okraj,

- na skluzavku je zakázáno vstupovat v obuvi, vstup je povolen pouze bosou nohou,

- nezavěšovat se (nedotýkat se) konstrukce skluzavky,

- zákaz lezení po skluzavce proti směru jízdy (tj. od dojezdu k nástupu,)

- ve žlabu je zakázáno klouzat se, nebo jinak se pohybovat bez dodávky vody,

- osoby jezdí jednotlivě v závislosti na uvolněném prostoru dojezdu a pokynech plavčíka.

 

Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo ke zranění mezi uživateli skluzavky, je povolena pouze jízda jednoho uživatele v korytě v daný 

čas, to znamená, že provozovatel musí zabezpečit, aby následující uživatel mohl vstoupit na skluzavku až poté, 

co předcházející uživatel skluzavku a místo dopadu bezpečně opustil.

 

Dbejte pokynů obsluhy a plavčíka.

 

Vnitřní návštěvní  řád  sauny

Vstup do sauny

 

1. Doba denního provozu je vyznačena u hlavního vchodu a na pokladně. U provozní doby je vyznačeno, pro koho je v danou dobu saunování 

 ( muži, ženy nebo společná sauna )

2. Vstup do sauny je povolen na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna. zakoupením vstupenky se návštěvník závazně podrobuje všem pokynům

správy sauny a řádu pro provoz sauny.

3. Ceník vstupného a jednotlivých služeb je vyvěšen u pokladny.

4. Dětem mladším 15-ti let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

5. Na snadno viditelném místě provozovatel vyvěsí Řád sauny, obsahující pokyny pro návštěvníky o chování v sauně, použití lázně,

  poskytnutí první pomoci apod., který je schválen KHS.

 

Zakázané činnosti v sauně

 

- Svévolně přemisťovat nábytek a lehátka.

- Vyžadovat od pracovníků sauny služby a úkony odporující řádu sauny.

- Skákat do ochlazovacího bazénku, chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid ostatních.

- Znečišťovat vodu i ostatní prostory např. pliváním, odhazováním odpadků apod.

- Kouřit, pít alkohol, brát s sebou skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

- Při lázni se nesmí jíst a pít

 

Provozní a hygienické  pokyny  pro  návštěvníky  sauny

 

                 1. Každý návštěvník sauny  je povinen dodržovat vnitřní návštěvní řád platný pro plavecký bazén

                 2. Před použitím sauny jsou návštěvníci povinni se řádně umýt mýdlem a opláchnout čistou vodou.

                 3. Při saunování musí být návštěvník nahý

                  4. Návštěvníci sauny, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou si musí ve vlastním zájmu počínat tak, aby nedocházelo ke škodám 

                    na zdraví, zejména se pohybovat opatrně na mokrých podlahách a vyvarovat se uklouznutí a úrazu.

                  5. Správa sauny neodpovídá za škody, poranění nebo úrazy , které si způsobili návštěvníci svou neopatrností nebo nedodržováním řádu sauny.

                  6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny, neplýtvat vodou, el.energií, teplem apod. Za svévolné poškození a znečištění prostorů sauny je

                   návštěvník povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou správou sauny.

                  7. Při odchodu ze sauny je návštěvník povinen odevzdat zapůjčený klíč, zámek od skříňky, půjčené prádlo /ručník, nebo prostěradlo/.

                     Za nevrácené předměty a prádlo bude správou sauny požadována peněžní náhrada.

 

Vyloučení  z návštěvy

 

                 1. Do plaveckého areálu nemají přístup a z používání budou vyloučeni osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby,

                     které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v plaveckém bazénu, sauně / kožní vyrážky, hnisavé otevřené rány,

                   osoby se záněty očních spojivek… /, jakož i osoby zahmyzené nebo špinavé. Osoby trpící epilepsií musí o své nemoci informovat plavčíka před vstupem do bazénu.

                 2. Z plaveckého areálu může být vykázán ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků plav. areálu.                              V krajním případě může vedení plav. areálu požádat o zakročení příslušníky policie.

 

Závěrečná  ustanovení

 

1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené místo první pomoci, místnost plavčíka. První pomoc je poskytována bezplatně.

2. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky plaveckého bazénu a sauny, pro všechny zaměstnance SSZ.

3. Tento návštěvní řád byl vypracován podle zákona 151/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů podle vyhlášky 

MZ č. 238/2011 Sb., se kterou se stanoví hyg. požadavky na koupaliště, sauny a hyg. limity venkovních hracích ploch.

 

Kontakt

Plavecký bazén Volary

bazenvolary@mestovolary.cz

Správa sportovních zařízení Volary
Mlýnská 334
384 51 Volary

388 333 009 - pokladna
739 781 090 - ředitelka SSZ Volary

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode